Παπαδοπούλου Μαρία / Assistant Professor of Rural and Surveying Engineering NTUA