Προκλησεις

Mining 4.0. ΑΙ, AR, data and digitilisation in mining

 • Βελτιστοποίηση διεργασιών στη μεταλλευτική και μεταλλουργική αλυσίδα
 • Ανακύκλωση των WEEE
 • Ανακύκλωση των μετάλλων και μεταλλευμάτων στα τελικά προϊόντα
 • Ανάπτυξη υλικών που υποκαθιστούν μέταλλα ή μεταλλεύματα
 • Social licence to operate
 • Μεταλλείο του μέλλοντος
 • Μείωση και εκμετάλλευση των αποβλήτων

Στόχοι και τράπεζα ιδεών για τους διαγωνιζόμενους

 1. Εξερεύνηση πρώτων υλών και αξιολόγηση αποθεμάτων
 2. Εξόρυξη σε ακραία περιβάλλοντα
 3. Άυξηση αποδοτικότητας μεθόδων εξόρυξης και μεταλλουργίας
 1. Ανακύκλωση και βελτιστοποίηση των διαδικασίων επεξεργασίας υλικών μη χρησιμοποιούμενων προϊόντων
 2. Σχεδίαση προϊόντων και υλικών για την κυκλική οικονομία

Organized by

Powered by

Innovation Enabler