Οροι και προυποθεσεις

» Όροι Διαγωνισμού Green Tech Challenge by ESU NTUA »

Η Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ διοργανώνει Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στους τομείς του περιβάλλοντος και ενέργειας, των βιώσιμων και έξυπνων πόλεων και των νέων προηγμένων υλικών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν και παρουσιάζουν τις καινοτόμες ιδέες τους με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων προερχόμενων από το startup οικοσύστημα, το ακαδημαϊκό περιβάλλον και εξειδικευμένων στελεχών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύνθεσης ομάδων από μέλη διαφορετικής/συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας στους άξονες του περιβάλλοντος και της ενέργειας, των βιώσιμων και έξυπνων πόλεων και των καινοτόμων προϊόντων.

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες :

α)Περιβάλλον και Ενέργεια

Αφορά καινοτόμες ιδέες που προτείνουν προϊόντα, υπηρεσίες η μεθοδολογίες για την:

Επάρκεια και βιωσιμότητα των ορυκτών πόρων
-Κλιματική αλλαγή
-Μείωση εκπομπών CO2
-Κυκλική Οικονομία
-Θαλάσσια Ανάπτυξη
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών μοντέλων ενεργειακών μοντέλων σε ΑΠΕ
-Ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας σε ΑΠΕ
-Συμμετοχή πολιτών στην περιβαλλοντική και οικολογική πολιτική

β)Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

Αφορά καινοτόμες ιδέες οι οποίες συνεισφέρουν στη μετάβαση ενός αυτοδιοίκητου οργανισμού στις αρχές των έξυπνων πόλεων. Οι κατηγορίες που εμπεριέχονται στην παρακάτω θεματική είναι:

-Έξυπνη διοίκηση και διαχείριση πόλεων
-Έξυπνη και καινοτόμα επιχειρησιακή λειτουργία
-Οικολογική Κινητικότητα
-Βιώσιμη διαχείριση απορριμάτων
-Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση
-Εφαρμογές ανάπτυξης συμμετοχής των πολιτών

γ)Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά

Οι κατηγορίες που εμπεριέχονται στην παραπάνω θεματική είναι:

-Νανοτεχνολογία
-Προηγμένα Υλικά & Νέα Χημικά προϊόντα
-Σύστημα ευφυούς ελέγχου
-Ρομποτική
-Δομικά προϊόντα
-Γενική κατηγορία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποβολή Καινοτόμας Ιδέας: η υποβολή της καινοτόμας ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου 2018 και θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο www.greentechchallenge.gr (ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες) σε μορφή PDF. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο πεδίο προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα). Η υποβολή των καινοτόμων ιδεών-σχεδίων θα πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα με το πρότυπο υποβολής του διαγωνισμού.

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους ανεξαρτήτων αν προκρίθηκαν ή όχι στην ημιτελική φάση του διαγωνισμού.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει 3 ημέρες (04-05-06 Μαΐου 2018). Την πρώτη ημέρα, η οποία θα είναι ημέρα γνωριμίας, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, workshops και storytellings από καταξιωμένους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς. Οι 40 ομάδες που έχουν επιλεχθεί για να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό, θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους τη δεύτερη μέρα. Στη τελευταία φάση, θα προκριθούν οι 10 ομάδες που θα έχουν πάρει την καλύτερη αξιολόγηση. Στις 6 πρώτες ομάδες, παρέχονται χρηματικά και άλλου είδους έπαθλα. Τις δύο τελευταίες ημέρες, όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε bootcamp training.

Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση ειδικής τελετής βράβευσης κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν οι 6 επικρατέστερες προτάσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από διεπιστημονική και διεπιχειρηματική επιτροπή λαμβάνοντας υπ’όψιν αντικειμενικά κριτήρια που βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό website του Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να είναι φοιτητής ή απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 2. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.

 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

 4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με ηλεκτρονική υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στον ειδικά σχεδιασμένο δικτυακό τόπο www.greentechchallenge.gr.

 5. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

 6. Το υποβληθέν σχέδιο πρέπει να στηρίζεται σε μία ιδέα πρωτότυπη και καινοτόμα που επιλύει ουσιαστικές ανάγκες και αποτελεί ευκαιρία μιας εγχώριας ή διεθνούς αγοράς με ικανοποιητικό μέγεθος.

 7. Το προκαταρκτικό πλάνο των ενεργειών του σχεδίου που υποβάλλεται πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εύλογο και να είναι πραγματοποιήσιμο εντός 12 μηνών με στόχο την γρήγορη τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του.

 8. Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλεται στον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από τον Διαγωνισμό.

 9. Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.

 10. Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Από την πλευρά τους, οι Διοργανωτές δηλώνουν δια του παρόντος ότι έχουν καθήκον εχεμύθειας απέναντι στους συμμετέχοντες για τις πληροφορίες και την υποβολή των έγγραφων προτάσεων που περιέρχονται σε αυτούς.

 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά, ακόμα και με τη μορφή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών όποτε αυτή του ζητηθεί.

 12. Οι Διοργανωτές δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

 13. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης οι Διοργανωτές δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

 14. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με μια και μόνο πρόταση.

 15. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

 16. Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν: οι εργαζόμενοι της Οργανωτικής Επιτροπής, τα μέλη της επιτροπής των κριτών του Διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων.

 17. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση αλλά θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συμμετέχοντα.

 18. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

 19. Στα χρηματικά έπαθλα του διαγωνισμού συμπεριλαμβάνονται και προστιθέμενοι φόροι εθνικής νομοθεσίας.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.

 2. Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

 3. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσή της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό. Ο συμμετέχων δεσμεύεται για όλα τα ανωτέρω από και δια της συμμετοχής του.

 4. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναδέχεται και αναλαμβάνει να αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά των Διοργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που οι διοργανωτές υποχρεωθούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό εκ των λόγων αυτών ( παράβαση των όρων του διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων), το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το συμμετέχοντα που από υπαιτιότητά του προκλήθηκε η ζημία των διοργανωτών.

 5. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής, κλπ) και δύναται να αναπαραχθεί και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την σωστή προβολή και διάδοση του Διαγωνισμού.

 6. Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.greentechchallenge.gr και χωρίς ευθύνη αποζημίωσης έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.

 7. Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.

 8. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν θα έχουν οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο χορηγοί των Διοργανωτών. Στους χορηγούς δίδεται το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Επιτροπή Κριτών των προτάσεων.

 9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση των παρόντων όρων.

 10. Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.greentechchallenge.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από το Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ των Διοργανωτών και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσης της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι κανοτόμες ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και το μόνο που θα δημοσιευτεί θα είναι το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί, μαζί με μία σύντομη περιγραφή την οποία η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μαζί με το παραδοτέο της για σκοπούς δημοσιότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μέντορες συνεργάζονται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδεχόμενοι τους όρους του κώδικα δεοντολογίας του Ανωτάτου Ιδρύματος, από την έναρξη της συνεργασίας τους με το αυτό

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την ιδέα/ το προϊόν/ την υπηρεσία/ την επιχειρηματικής πρόταση που υποβάλουν στον Διαγωνισμό, μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους οργανισμούς (όπως Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησία).

Σημείωση: Αναλυτικές ημερομηνίες λήξης προθεσμιών, όπως επίσης και εκτενέστερη περιγραφή του συνόλου του Διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στο www.greentechchallenge.gr